Conference

Article
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์และสถานการณ์คุกคาม: พืช ภายใต้โครงการความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี (ระบบนิเวศเกาะและระบบนิเวศทะเลและชายฝั่ง)
Conference
การประชุมวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ
Class
ชาติ
Date
22 พฤษภาคม 2009
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401461 ชื่อวิชา Field Botany,18 ส.ค. 2009 - 18 ส.ค. 2009