Conference

Article
Some Results on Derivations of BCC - Algebras
Conference
การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ ประจำปี 2552
Class
ชาติ
Date
25 - 26 พฤษภาคม 2009
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

อนุพันธ์บนพีชคณิต BCC

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ 2552,25 พ.ค. 2009 - 26 พ.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01417521 ชื่อวิชา Algebra I,2 มิ.ย. 2009 - 22 ต.ค. 2009