อนุพันธ์บนพีชคณิต BCC

Publish Year International Journal 2
2009 exชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์, inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "On Derivations of BCC-algebras", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 398-401
2009 inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "On ideas and congruences in KU-algebras", Scientia Magna an international journal, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 54-57
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Some Results on Derivations of BCC - Algebras", การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ ประจำปี 2552, 25 - 26 พฤษภาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย