ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

(kadditive functionAdvection-diffusion equationAir pollution managementAlgebraArithmetic functionArithmetic functionsarithmetic progressionAssociative MatrixBariatric surgerybinary digital sumBinomial coefficientBlack-Scholes ModelBoolean algebraBoolean semiringboundary integral methodBrun's criterionCauchy's functional equationclosed form solutionscommutativecongruencecontinued fractionsconvolutiondecidabilityderangementderivationderivationsDiophantine equationDirichlet seriesEikonal equationexponential polynomialsFibonacci numberFibonacci numbersFinite Element Methodfinite fieldfinite fieldsFinite VolumeFinite volume methodFixed pointFree surface flowfunctional equationGENERATING FUNCTIONGrapheneHomomorphismhyperbolic cotangent-tangent functionsidealindependenceJacobiansk-generalized Fibonacci numberslatticelatticeslinear recurrencelogarithmic functional equationlong-range dependenceLucas numberLucas numbersmachine learningmathematical modelmeasure of independencememoryNavier-Stokes EquationsPascal’s trianglePexider equationsPODPositivity problemprimitive rootsProjective integrationq-cyclesquantum dotquartic polynomialr)-integerrational numbersrational recursive equationsreciprocal sumreciprocal sumsreciprocalsRECURRENCE RELATIONrecurrence sequencesRecurrent step equationsRiemann zeta functionringRingssemiringSemiringsShallow watershallow water equationshort-range dependenceSmoke spreadingSocial force modelsource termSouriau-Hsu-Mobius functionSpaCAMsquare-full numbersstabilitySU-algebraTriangular numberTribonacci numbersคณิตศาสตร์ทฤษฎีจำนวนสมการเชิงฟังก์ชัน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. วัชรพล พิมพ์เสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายเทคโนโลยีและกายภาพ

E-Mail: fsciwcrp@ku.ac.th

Tel.: 025625444 ext 647085

ดร. พันทิพย์ โตแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fsciptt@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5555 ext 3917

ดร. กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารและกิจการภายใน

E-Mail: fscikpkk@ku.ac.th

Tel.: 025625444 ต่อ 4405


Persons (ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาย ชาญ เขตจัตุรัส, อาจารย์

E-Mail: fscichk@ku.ac.th Tel.02-5625554-5 ต่อ4424


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 26 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16 คน, อาจารย์ 7 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 66 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 63 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
 • ทุนนอก 38 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 24 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 395 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 295 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 100 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 95 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 94 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 35 รางวัล (เกียรติบัตร 29 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)