ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

(kabelian groupadditive functionAdvection-diffusion equationAir pollution managementAlgebraarithmetic functionArithmetic functionsarithmetic progressionAssociative MatrixBariatric surgeryBeatty sequencebinary digital sumbinomial coefficientBlack-Scholes modelBoolean algebraBoolean semiringboundary integral methodCauchy's functional equationCharacter sumsclosed form solutionsCombinatoricsCommutativeCongruenceContinued fractioncontinued fractionsdecidabilityderangementderivationderivationsDiophantine equationDirichlet seriesEikonal equationexponent pairExponential polynomialsf-derivationFibonacci numberFibonacci numbersFinite Element MethodFinite fieldfinite fieldsFinite Volumefinite volume methodFixed pointFollowing the wallFree surface flowfunctional equationGENERATING FUNCTIONGrapheneGuidersHomomorphismhyperbolic cotangent-tangent functionsidealidempotentindependenceJacobiansk-generalized Fibonacci numberslatticelatticeslinear recurrencelogarithmic functional equationLucas numbersMathematical ModelmemoryNavier-Stokes EquationsPiatetski-Shapiro sequencePositivity problemprimitive rootsrational recursive equationsreciprocal sumreciprocal sumsRECURRENCE RELATIONrecurrence sequencesringsemiringShallow waterSmoke spreadingSocial force modelSource Termsquare-full integerssquare-full numbersstabilitytriangular numbertribonacci numbersTVDuniversal algebraWronskianคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์การเงินคนเดินเท้าตัวแบบ Anh-Inouceตัวแบบแบล็ค-โชร์ลทฤษฎีจำนวนแบบจำลองแบบจำลอง cellular automatonปัจจัยพีชคณิตโวลาติลิติ้สมการเชิงฟังก์ชันออปชั่นแบบยุโรป

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. แคทลียา ดาวสุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fscikyd@ku.ac.th

Tel.:

ดร. พันทิพย์ โตแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการศึกษาและนิสิต

E-Mail: fsciptt@ku.ac.th

Tel.: 0-2562-5555 ext 3917


Persons (ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์

vichian.l@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-56254449ต่อ 4417

Avata

นาย ชาญ เขตจัตุรัส, อาจารย์

charn.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-5625554-5 ต่อ4424

Avata

ดร. ธรณินทร์ ทันศรี, อาจารย์

thorranin.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2562-5444 ext 3976

Avata

ดร. ธนสิน นำไพศาล, อาจารย์

fscidsna@ku.ac.th, โทร. 025625444 ต่อ 647075


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 26 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15 คน, อาจารย์ 6 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 72 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 66 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
 • ทุนนอก 38 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 24 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 444 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 343 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 101 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 104 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 103 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 36 รางวัล (เกียรติบัตร 30 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)