Conference

Article
Modeling of Twisted Superconducting Filaments by Finite Element Method
Conference
การประชุม นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
16 - 18 ตุลาคม 2008
Location
ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การออกแบบเส้นลวดตัวนำยิ่งยวดแบบบิดเกลียวด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของลวดตัวนำยิ่งยวด แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา,1 ก.ค. 2011 - 30 มิ.ย. 2013