Conference

ผลของ 1-methylcyclopropene (1-MCP) ต่อการสุกของผลมังคุดหลังการเก็บเกี่ยว
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”
ชาติ
26 - 30 พฤษภาคม 2008
พิษณุโลก ประเทศไทย
-
-