Conference

เปรียบเทียบกายวิภาคและการดูดสารละลายของดอกบัวสัตตบุษย์ที่มีขนาดดอกต่างกัน
การประชุมสัมนาวิชาการ เรื่อง " การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจของชาติ" ครั้งที่ 6
ชาติ
31 กรกฎาคม 2008
ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา และสรีรวิทยาของดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบุษย์ ระยะก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อการใช้เป็นไม้ตัดดอก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401411 ชื่อวิชา Plant Anatomy,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กระทรวงเกษตร การใช้ประโยชน์ :การใช้ประโยชน์ ยืดอายุการปักแจกันดอกบัว,4 พ.ค. 2009 - 11 ก.ย. 2009