การศึกษาเปรียบเทียบลักษณะสัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา และสรีรวิทยาของดอกบัวหลวงพันธุ์สัตตบุษย์ ระยะก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อการใช้เป็นไม้ตัดดอก

Publish Year International Conference 1
2008 inดร.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร. นิภา คุณทรงเกียรติ, "Anatomical Characteristics and Water Uptake of Cut ‘Sattabhud’ Lotus Flower in Thailand.", The 22 nd Chinese Lotus Exposition and International Lotus Conference, 25 มิถุนายน 2008, ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 2
2009 inดร.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.นิภา คุณทรงเกียรติ, "ลักษณะทางกายวิภาคที่เกี่ยวข้องกับอายุการปักแจกันของดอกบัวหลวงสัตตบุษย์(Nelumbo nucifera Gaertn.var.Sattabhud)", การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 7(เกษตรภาคเหนือตอนล่าง)"เกษตรกู้วิกฤตเศรษฐกิจไทย", 29 - 30 กรกฎาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ์, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร. นิภา คุณทรงเกียรติ, "เปรียบเทียบกายวิภาคและการดูดสารละลายของดอกบัวสัตตบุษย์ที่มีขนาดดอกต่างกัน", การประชุมสัมนาวิชาการ เรื่อง " การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจของชาติ" ครั้งที่ 6, 31 กรกฎาคม 2008, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย