Conference

ผลของอุณหภูมิต่อการเกิดโซมาติกเอ็มบริโอเจนเนซีสจากการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรตัวผู้หน่อไม้ฝรั่ง (Asparagus officinalis L.)
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”
ชาติ
26 - 30 พฤษภาคม 2008
เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาคุณภาพ และเทคนิคการผลิตเมล็ดเทียมของหน่อไม้ฝรั่งโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มงานวิจัยด้านพืช ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การขยายพันธุ์พืชปริมาณมากโดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ,24 ก.ค. 2009 - 24 ก.ค. 2009