Conference

Article
ความชื้นสมดุลและจลศาสตร์การอบแห้งของไพล.
Conference
การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-