การพัฒนาเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนเสริมด้วยไมโครเวฟ

Publish Year National Conference 3
2008 inดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์, exนส.เทวรัตน์ ทิพยวิมล, "ความชื้นสมดุลและจลศาสตร์การอบแห้งของไพล. ", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551, 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2008 inดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์, exTawarat Tipyavimol, "ความชื้นสมดุลและจลศาสตร์การอบแห้งของไพล", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551, 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
1996 inดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์, "การอบแห้งสมุนไพรด้วยลมร้อนร่วมกับไมโครเวฟแบบเป็นช่วง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย "งานวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก", 23 - 24 มกราคม 1996