Conference

การใช้รังสีในการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่ออาหารปลอดภัยและเกษตรยั่งยืน
ชาติ
30 - 31 มีนาคม 2006
-
-
-