การปรับปรุงพันธุ์พืชเศรษฐกิจโดยวิธีเหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์

Sub Project

Publish Year National Conference 2
2006 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, "การใช้รังสีในการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ", การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีนิวเคลียร์เพื่ออาหารปลอดภัยและเกษตรยั่งยืน, 30 - 31 มีนาคม 2006
2006 inนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์, "เมลาไนซ์เซชั่นและการทำงานของเอนไซม์ฟีนอลอ๊อกซิเดสของตัวอ่อนด้วงถั่วเหลือง, Callosobruchus chinensis, ที่ฉายรังสีแกมมา", การประชุมวิชาการพืชไร่วงศ์ถั่วแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง พืชไร่วงศ์ถั่วเพื่อสุขภาพและความพอเพียง, 28 - 30 สิงหาคม 2006