Conference

Article
การประยุกต์รูปแบบจำลองการจัดการขยะของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
Conference
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550 (Thailand Research Expo 2007)
Class
ชาติ
Date
7 - 11 กันยายน 2007
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01591541 ชื่อวิชา Integrated Environmental Management,6 ส.ค. 2012 - 6 ส.ค. 2012
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี การใช้ประโยชน์ :รูปแบบการกำจัดขยะเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์จากตลาดสด,1 มิ.ย. 2012 - 1 มิ.ย. 2013