Conference

Article
การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันที่ผ่านการใช้ทอดแล้วโดยกระบวนการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบสองขั้นตอน
Conference
The 2nd Technology and Innovation for Sustainable Development Conference
Class
ชาติ
Date
28 - 29 มกราคม 2008
Location
ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-