Conference

ความคิดเห็นของเกษตรกรบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อการปลูกสตรอเบอรี่และพลับ
ประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45
ชาติ
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007
จตุจักร (มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาการยอมรับของเกษตรกรบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิษณุโลกในเรื่องการปลูกพลับ