Conference

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 6 "ไทย-จีน เส้นทางสู่อนาคตเพื่อสร้างความรุ่งเรืองร่วมกัน"
ชาติ
1 เมษายน 2022
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-