Conference

Article
อิทธิพลของคุณภาพสินค้าและบริการที่มีต่อความภักดีในตราสินค้าของธนาคารผ่านความพึงพอใจในการใช้บริการธนาคารออนไลน์ของลูกค้าในเขตนครหลวงเวียงจันทน์
Conference
งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 9 (ออนไลน์) "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน"
Class
ชาติ
Date
27 พฤศจิกายน 2021
Location
เมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-