Conference

Article
กลยุทธ์การสื่อสารและการรับรู้ภาพลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาตินนทีอีสาน ครั้งที่ 9 "นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน"
Class
ชาติ
Date
27 พฤศจิกายน 2021
Location
สกลนคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-