Conference

Article
การพัฒนาพันธ์ุข้าวโพดลูกผสมด้วยวิธีการผสมพันธ์ุระหว่างสายพันธุ์กับตัวทดสอบเพื่อปลูกในนาเขตชลประทานในฤดูแล้ง
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59 (ISBN: 9786162786174)
Class
ชาติ
Date
10 - 12 มีนาคม 2021
Location
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-