การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเพื่อปลูกในดินนาฤดูแล้งเขตชลประทานภาคกลาง (ระยะที่ 2, ปีที่ 2)

Publish Year National Conference 2
2021 exปรียา แข็งการเขตร์, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การประเมินผลผลิตข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวในดินนาฤดูแล้งเขตชลประทาน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exก้องภพ ศรียี่ส่น, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาพันธ์ุข้าวโพดลูกผสมด้วยวิธีการผสมพันธ์ุระหว่างสายพันธุ์กับตัวทดสอบเพื่อปลูกในนาเขตชลประทานในฤดูแล้ง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย