Conference

Current Ecology of Film Culture in Thailand: Production Landscapes, Screening Spaces, Participatory Cultures
นานาชาติ
2 กรกฎาคม 2021
นครปฐม ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

นวนิยายยาโออิของไทย: การเมืองวัฒนธรรมของเพศสถานะและเพศวิถีในโรมานซ์ประชานิยม

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :FEED Social Movement Archive พื้นที่ออนไลน์ เพื่อการบันทึกปรากฏการณ์ร่วมสมัย พลังใหม่... การใช้ประโยชน์ :ไขปริศนาทำไมซีรีส์ Y ไทย ถึงถูกใจคนทั่วโลก คุยกับ รศ.ดร. นัทธนัย ประสานนาม ม.เกษตรศาสตร์ : FEED,28 ก.ย. 2022 - 28 ก.ย. 2022