Person Image

  Education

  • Ph.D. (Film Studies), University of St Andrews, UK, 2560
  • อ.ม. (ภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2549
  • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ไทย, 2549
  • อ.บ. (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับสอง, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  adaptationadaptation studiesauthorshipbook history Boys Love (BL)cultural memoryDiscoursefan/industry interactionfandomfilmfilm studiesgenderintermedialityliterary studiesliterary theoryliterary translationliteratureLiterature and Historylocal literaturemanuscript culturemasculinitymass culturemedia industrymemorymemory studiesparatextPostcolonialismqueerromancescreen culturescreen studiessoft powerThai cinemaThai filmThai LiteratureThai novelThai popular cultureWorld War IIY seriesY Studiesyaoiการข้ามวิทยาการการดัดแปลงศึกษาการวิจัยเชิงสหวิทยาการคนข้ามเพศความทรงจำความทรงจำวัฒนธรรมความทรงจำศึกษาจักรวรรดินิยมชาตินิยมนวนิยายไทยนวนิยายไทย (Thai Novel)นักแปลนิยายวายจีนแปลไทยแนวคิดปรากฏการณ์เป็นฐานแนวคิดวรรณคดีเป็นฐานแนวคิดหลังอาณานิคมภาพแทนภาพยนตร์ไทยมนุษยธรรมมนุษยศาสตร์การแพทย์มนุษยศาสตร์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มายาคติยาโออิแรงงานสร้างสรรค์ไลท์โนเวลวรรณกรรมวรรณกรรมการเดินทางวรรณกรรมไทยวรรณกรรมไทยร่วมสมัยวรรณกรรมไทยสมัยใหม่วรรณคดีคำสอนวรรณคดีมรดกวัฒนธรรมการผลิตวัฒนธรรมประชานิยมวัฒนธรรมมวลชนวัฒนธรรมย่อยวาทกรรมวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์วินทร์ เลียววาริณเว็บไซต์เครือข่ายสังคมศรีบูรพาสงครามโลกครั้งที่สองสตรีนิยมสำนักพิมพ์หลวงวิจิตรวาทการหลวงวิจิตรวาทการ (Luang Vichitหลังอาณานิคมอัญเพศอัตลักษณ์อาชญากรรม อารมณ์โศกอำนาจอ่อนอีสานอุดมการณ์อุดมการณ์รวมเผ่าไทยอุตสาหกรรมสกรีนอุตสาหกรรมสื่อฮากาตะทงคตสึราเม็นซุ

  Interest

  contemporary Thai literature, memory studies, screen studies, queer cultural studies , Boys Love (BL), book history

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2566 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประยุกต์
  • ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์
  • ก.ย. 2564 - ต.ค. 2564 หัวหน้าภาควิชา (ผู้รักษาการแทน) คณะมนุษยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์
   • ห้อง 401 ชั้น 4 อาคารคณะศิลปศาสตร์
   • ห้อง 506 ชั้น 5 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   • ห้อง Department of History ชั้น 3 อาคาร Department of History
   • ห้อง Office MA-EIC ชั้น 3 อาคารมนุษยศาสตร์ 1
   • ห้อง SFB 950 ชั้น 9 อาคาร Manuskriptkulturen in Asien, Afrika und Europa
   • ห้องภาควิชาภาษาไทย ชั้น 12 อาคารบรมราชกุมารี
   • ห้องภาควิชาภาษาศาสตร์ ชั้น 12 อาคารบรมราชกุมารี
   • ห้องห้องปฏิบัติการวรรณคดี ชั้น 4 อาคารมนุษยศาสตร์ 1
   • ห้องห้องสมุดคณะมนุษยศาสตร์ ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 75 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 35 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 40 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 23 เรื่อง (Unknown 23 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 30 เรื่อง (เชิงวิชาการ 17 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 9 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The yaoi phenomenon in Thailand and fan/industry interactionPrasannam N.2019Plaridel
  16(2),pp. 63-89
  19
  2Thailand through travel writings in English: An evaluation and representationTailanga S., Ruenbanthoeng T., Kuldilok K., Prasannam N.2016Kasetsart Journal of Social Sciences
  37(1),pp. 1-6
  2
  3Authorial Revisions of Boys Love/Y Novels: The Dialogue between Activism and the Literary Industry in ThailandPrasannam N.2023Intersections (Australia)
  2023(49)
  1
  4Blood, sweat, and tears: Identity construction of the transgender in Keeratee Chana's Thang Sai Thee SamPrasannam N.2008Kasetsart Journal - Social Sciences
  29(3),pp. 240-256
  0
  5Thai Boys Love (BL)/Y(aoi) in Literary and Media Industries: Political and Transnational PracticesPrasannam N., Chan Y.K.2023Intersections (Australia)
  2023(49)
  0