Conference

Article
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อไข่ไก่จากการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
Conference
การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14
Class
ชาติ
Date
15 พฤษภาคม 2020
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-