Conference

Article
การปรับปรุงสถานีงานเพื่อลดความเมื่อยล้ากล้ามเนื้อของพนักงานตรวจสอบชิ้นส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ISBN: 9786162785368)
Class
ชาติ
Date
3 - 4 ธันวาคม 2019
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-