Conference

Article
อิทธิพลของสารตัวเติมตอ่ สมบัติเชิงกลของฟิลม์ ยางธรรมชาติโปรตีนตํ่าผสมลิกนิน
Conference
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
Class
ชาติ
Date
8 พฤศจิกายน 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-