Conference

Article
Effect of Rice Bran Wax Oleogel as Fat Replacement on Cake Quality
Conference
การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162785122)
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019
Location
บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-