Conference

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24
ชาติ
10 - 12 กรกฎาคม 2019
เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การศึกษาสัณฐานวิทยาของแม่น้ำลำภาชี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02207533 ชื่อวิชา Paddy Field Engineering,3 ธ.ค. 2018 - 2 ก.ย. 2019