การศึกษาสัณฐานวิทยาของแม่น้ำลำภาชี

Publish Year National Journal 4
2022 exรักบดินทร์ ยี่หลั่นสุวรรณ, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์, "การจำลองผลกระทบของฝายหินทิ้งต่อสัณฐานวิทยาของแม่น้ำลำภาชี", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2022, หน้า ---
2022 exพัฒน์พงศ์ ทิพย์ชิต, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความถูกต้องของการจัดทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับด้วยการกำหนดรูปแบบจุดควบคุมภาคพื้นดินที่โครงการแก้มลิงทุ่งปากขอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 524-541
2022 exกิติพงศ์ ทองเชื้อ, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจรังวัดรูปตัดขวางลำน้ำโดยอากาศยานไร้คนขับในแม่น้ำลำภาชี จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 465-484
2020 exมนทิรา ชนินทร์โชดึก, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความถูกต้องของการรังวัดด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับสำหรับการสร้างแบบจำลองพื้นผิว บนระดับความสูงการบินที่แตกต่างกัน", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 1-14
Publish Year International Conference 1
2019 exนายกิตติพงศ์ ทองเชื้อ, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "DTM GENERATION WITH UAV BASED PHOTOGRAMMETRIC POINT CLOUD IN LAMPHACHI RIVER", THA 2019 International Conference 23-25 January 2019, at Swiss?tel Bangkok Ratchada (http://www.tha2019.org), 23 - 25 มกราคม 2019, จตุจักร/ Chatuchak กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2019 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมนทิรา ชนินทร์โชดึก, "การศึกษาเปรียบเทียบการทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศโดยอากาศยานไร้คนขับบนระดับความสูงการบินที่แตกต่างกัน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 14-15 มีนาคม 2562, 14 - 15 มีนาคม 2019, เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
2019 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรักบดินทร์ ยี่หลั่นสุวรรณ, "การจำลองการไหลแบบสองมิติของแม่น้ำลำภาชีด้วยแบบจำลอง iRIC Nays2DH", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, 10 - 12 กรกฎาคม 2019, เมือง อุดรธานี ประเทศไทย