Conference

Article
การประเมินผลของความแปรปรวนภูมิอากาศต่อศักยภาพผลผลิตของข้าวนาสวนในจังหวัดชัยนาทด้วยแบบจำลอง DSSAT-CERES
Conference
การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบา่ยน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 12
Class
ชาติ
Date
31 กรกฎาคม 2019
Location
นนทบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-