Conference

Article
อิทธิพลของการตลาดดิจิทัลต่อการตัดสินใจใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
Conference
Digital Technology for Sustainable Wellbeing and Smart Society ครั้งที่ 14
Class
ชาติ
Date
21 มิถุนายน 2019
Location
ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-