ผลกระทบของสื่อโฆษณาอินเตอร์แอ๊กทีฟที่มีผลการตัดสินใจของผู้บริโภค

Publish Year International Journal 2
2016 inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE QUANTITATIVE STRATEGIC PLANNING MATRIX (QSPM) TECHNIQUE FOR MARKET PLANNING", journal of Teaching and Education, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 371-379
2005 inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Pricing is a Piece of Pie", Executive Journal, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2005, หน้า 108-111
Publish Year National Journal 12
2023 exเกวลี พร้อมมูล, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค", วารสารวิจัยวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 170-186
2018 exจุฑารัตน์ ชัยบรรหาร , inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อัตลักษณ์และภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ Ford ประเภท Pick-up ของผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร", วารสารการจัดการสมัยใหม่, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 229-238
2018 exหิรัญญา นาคนาคา, inดร.ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทวิตามินของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร", วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ , ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 105-113
2018 exวิทวัส อนันตเดโชชัย, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการพร้อมเพย์ ผ่านแอพพลิเคชั่น TMB Touch ของข้าราชการ ส่วนบัญชาการ กองทัพอากาศ", วิทยาการจัดการปริทรรศน์, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มีนาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 11-20
2018 ex สิทธิพัฒน์ จูฑะสุวรณ, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยด้านคุณภาพบริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สายเฉลิมรัชมงคล", วารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 37-46
2018 inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางดาวรุ่ง ไอยเดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "INFLUENTIAL FACTORS IMPACT ON THE BEHAVIOURS OF ART AND CULTURAL CENTER’S VISITORS IN THAILAND", International Journal of Business and Management Studies, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 457-463
2018 exธนบดี วายุวัฒนศิริ , inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล", วารสารการจัดการสมัยใหม่, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 105-114
2017 exหาญณรงค์ ประดิษฐ์กุลเจริญ, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อการตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 49-54
2016 inนางสาวรัตน์ทนา สังข์พงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นาวิน มีนะกรรณ, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลและตัวกลางในการวัดผลกระทบในการกำกับดูแลที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างมิติของความพึงพอใจในงาน และความพึงพอใจโดยรวม:กรณีศึกษาผู้บริหารระดับกลางในประเทศไทย", วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 85-93
2014 exคมกฤช ราชสุข, inนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นได้ของโครงการให้บริการจัดส่งปูนซีเมนต์เพื่อก่อสร้างเขื่อน ไซยะบุรีของบริษัทเอ็มไอบีโฮลดิ้ง จำกัด", วารสาร ธุรกิจปริทัศน์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2014, หน้า 141-154
2014 ex รัชธวัฒน์ ปาศิริ, inดร.อริชัย รักธรรม, อาจารย์, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราผลตอบแทน และปัจจัยด้านราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", วารสาร ธุรกิจปริทัศน์ , ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 9-24
2010 inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกมลรัตน์ บัณฑิตทัศนานนท์, inนางสาวบงกช ชัยเชาวรินทร์, "การเพิ่มประสิทธิผลการบริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร ของกรมศุลกากรในภาคตะวันออก", วารสารการจัดการสมัยใหม่ , ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 17-32
Publish Year International Conference 9
2019 inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนบดี วายุวัฒนศิริ , inนางดาวรุ่ง ไอยเดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "MARKETING FACTORS AND BRAND EQUITY IN ON THE CONSUMER’S BUYING DECISION OF MODERN TRADE THE DOHOME IN BANGKOK AND ITS VICINITY", IISES International Academic Conference, Copenhagen, 24 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม 2019, โคเปญเฮเก้น ราชอาณาจักรเดนมาร์ก
2018 inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวศุมาลิน มาตรแก้ว , "Marketing Mix Factors Related to Consumers’ Buying Decision of Japan Traveling Package in Bangkok", 2018 International Symposium on Business and Management (ISBM 2018), 1 - 3 เมษายน 2018, โอซะกะ ญี่ปุ่น
2018 inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางดาวรุ่ง ไอยเดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิลาวัลย์ สมสุข, "The relationship between marketing mix and buying decision process on the online shopping in Thailand", 36th International Academic Conference, London, 22 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2018, London สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2018 exชนิกานต์ พนมอุปถัมป์, exจิราภรณ์ ขมสวน, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Impact of Marketing Strategies and Digital Marketing Tools on the Performance of the Small and Medium Enterprises of Ceramics Industry in Thailand", The 9th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC 2018) , 2 - 4 พฤษภาคม 2018, Sukhumvit กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางดาวรุ่ง ไอยเดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "INFLUENTIAL FACTORS IMPACT ON THE BEHAVIOURS OF ART AND CULTURAL CENTER’S VISITORS IN THAILAND", Rome 2018: IJAS Academic Conference, 25 กันยายน - 28 ตุลาคม 2018, โรม สาธารณรัฐอิตาลี
2017 inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Marketing Channel Structures of Thailand’s Agriculture Products", The 7th International Interdisciplinary Business-Economics Advancement Conference (IIBA2017), 9 - 14 เมษายน 2017, ไมแอมี ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
2016 inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Marketing Channel of Rice Productions in Thailand", The 7th International Conference on Business and Economics (ICBE 2016), 27 กรกฎาคม - 28 กันยายน 2016, Longyearbyen ราชอาณาจักรนอร์เวย์
2016 inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE QUANTITATIVE STRATEGIC PLANNING MATRIX (QSPM) TECHNIQUE FOR MARKET PLANNING", The International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Academic Conference , 21 - 24 มิถุนายน 2016, Munich สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2015 inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Consumers’ Decisions-Making in Purchasing Android Smartphone in Bangkok", The 6th International Conference on Business and Economics (ICBE2015), 25 กรกฎาคม - 27 สิงหาคม 2015, เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย
Publish Year National Conference 47
2020 exอมาวสี อนุกูลประเสริฐ, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตลาดดิจิทัลที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ออนไลน์ของผู้บริโภค", UTTC Academic Day ครั้งที่ 4, 5 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exเมธัส กิตติธรกุล, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสื่อสารทางการตลาด และทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อเบียร์เฟเดอร์บรอยของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร", UTTC Academic day ครั้งที่ 4, 5 มิถุนายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exรัฐชาติ สุขเกษม, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบช่องทางการตลาดของการเลือกผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต Fiber Optic ในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 7, 25 พฤษภาคม 2019, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exดวงใจ ภาวนานุรักษ์, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้คุณค่าตราสินค้ามีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ตราหงษ์ทอง ในห้างโมเดิร์นเทรด ในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการ UTTC Academic Day ครั้งที่ 3, 31 พฤษภาคม 2019, จัตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exภัณฑิรา รุ่งเรืองเกียรติ, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมสัมนนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12, 26 มิถุนายน - 28 กรกฎาคม 2019, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2019 exรชต กลับน่วม, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการตลาดดิจิทัลต่อการตัดสินใจใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร", Digital Technology for Sustainable Wellbeing and Smart Society ครั้งที่ 14, 21 มิถุนายน 2019, ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exสมภพ วิโรจน์ชัยยันต์, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพวงชมพู โจนส์, "ปัจจัยส่วนบุคคลและคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการบริการของผู้บริโภคร้าน แบล๊คแคนยอน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล", การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะทำงานจัดการประชุมทางวิชาการ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 6, 2 มิถุนายน 2018, ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exภูธิป สามวัง, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพวงชมพู โจนส์, "ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตของ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)", การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะทำงานจัดการประชุมทางวิชาการ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 6, 2 มิถุนายน 2018, ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exวิลินจ์ ทิพย์ธัญญา, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.พวงชมพู โจนส์, "อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการจองห้องพักผ่าน Airbnb ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11, 14 กรกฎาคม 2018, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exกิจจา เจริญมาบุญเกิด, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.พวงชมพู โจนส์, "ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อกล้อง Mirrorless ยี่ห้อ Canon ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11, 14 กรกฎาคม 2018, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exอาชวินท์ สุกสี, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.พวงชมพู โจนส์, "ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโมบายแบงก์กิ้งธนาคารไทยพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11, 14 กรกฎาคม 2018, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exชมบงกช รอดยิ้ม, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการชำระเงินผ่านระบบ Standard QR Code ของรัฐบาลไทย", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11, 14 กรกฎาคม 2018, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exอาทิตยา เทียนสุน, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.พวงชมพู โจนส์, "การตลาดเชิงเนื้อหาที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าเด็กออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11, 14 กรกฎาคม 2018, บาฃเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exธนบดี วายุวัฒนศิริ , inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล", การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 SDNC2018, 31 กรกฎาคม 2018, ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exธงชัย ชัยทวีปพร , inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.พวงชมพู โจนส์, "ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการซื้อสินค้าหรือบริการผ่าน QR Code ของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)", การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 SDNC2018, 31 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2018, ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exช่อผกา พลากรกิจวัฒนา, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.พวงชมพู โจนส์, "ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS 4G ในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 SDNC2018, 31 กรกฎาคม 2018, ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exอัญรินทร์ วิศาลกุลพิทักษ์, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.พวงชมพู โจนส์, "ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติของผู้บริโภคไอศกรีมเนสท์เล่ในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 SDNC2018, 31 กรกฎาคม 2018, ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exหาญณรงค์ ประดิษฐ์กุลเจริญ, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อการตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต , 3 มีนาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exวรกร คงโชคชัย, exรองศาสตราจารย์ สุธรรม พงศ์สำราญ, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับรู้ของบุคคลในเรื่องหลอดประหยัด ไฟฟ้า LED ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 4 คณะบริการธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 14 - 15 พฤษภาคม 2016, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exปานใจ โชติช่วง, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์, "ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมผู้บริโภคโดนัทในกรุงเทพมหานครฯ :กรณีศึกษา ร้านมิสเตอร์ โดนัท", การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9, 24 - 25 มีนาคม 2016, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2016 exวุฒิชัย ศรีปุณญาคุปต์, exรศ.สุธรรม พงศ์สำราญ, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกางเกงยีนส์ Levi’s ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 25 - 26 มีนาคม 2016, อ.ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exศิริรัตน์ รุ่งเรืองยศ, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรองศาสตราจารย์ ปนัดดา อินทร์พรหม, "ปัจจัยทางการตลาดทมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อนิตยสารผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครังที 7 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 25 - 26 มีนาคม 2016, ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exชีวนันท์ มูลสาร, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ปนัดดา อินทร์พรหม, "ปัจจัยทางการตลาดต่อการตัดสินใจทีมีความสัมพันธ์เลือกซื้อรองเท้ากีฬาไนกี", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 25 - 26 มีนาคม 2016, ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exศุมาลิน มาตรแก้ว, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อบริการแพ็คเกจท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร", 2nd National and International Conference on Administration and Management , 29 มกราคม 2016, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exภาสกร บุญยะประสิทธิ์, exรศ.สุธรรม พงศ์สำราญ, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ การรับรู้ข้อมูลการลงทุนและแนวโน้มที่จะทำการลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์ของกลุ่มคนในกรุงเทพมหานครฯ", การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9, 24 - 25 มีนาคม 2016, อ.เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2016 exสรัญญา งามจิรวิโรน์, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรองศาสตราจารย์ ปนัดดา อินทร์พรหม, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และทัศนคติที่มีต่อเครื่องนุ่งห่มภายใต้ตราสินค้าแม็ค (Mc) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครังที 7 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 25 - 26 มีนาคม 2016, ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาวกมลวรรณ เจริญรัฐ, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรองศาสตราจารย์ ปนัดดา อินทร์พรหม, "ความสัมพันธ์ของการรีวิวผ่านสือสังคมออนไลน์และการตัดสินใจซื้อเครืองสำอางลอรีอัลของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครังที 7 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 25 - 26 มีนาคม 2016, ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exจุฑาพัชร์ วณิชกิจ, inดร.ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบการรับรู้คุณค่าของสมาร์ทโฟน รุ่นไอโฟน ตราแอปเปิ้ลและสมาร์ทโฟน รุ่นกาแลกซี่ ตราซัมซุง ที่มีผลต่อทัศนคต", ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2558 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 9 มิถุนายน 2015, บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exสิทธาวัชร์ ณิชพัฒน์จิรากุล, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ และการประเมิน คุณค่าตราสินค้าโคช (Coach) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2558, 25 เมษายน 2015, รังสิต ปทุมธานี ประเทศไทย
2015 exสุธารัตน์ ดอกตาลยงค์, inดร.ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษารูปแบบการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าวัสดุก่อสร้างแบบใหม่ (Modern Trade) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล", ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2558 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 9 มิถุนายน 2015, บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exศิริพร วณามี, exสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ทัศนคติของผู้บริโภคและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เบียร์สิงห์ขวดแก้ว ขนาด 500 มิลลิลิตร ที่วางจาหน่ายแทนแบบเดิม", ประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2558 คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 9 มิถุนายน 2015, บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exอัมพิกา กวยนิล, exนันธวุฒิ ลีอมรสิริ, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการรับรู้และพฤติกรรมการซื้อของผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์ลาคอส (LACOSTE)", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5, 3 - 4 กรกฎาคม 2015, อ.เมือง เพชรบุรี ประเทศไทย
2015 exไตรรงค์ วิโรจน์, inดร.ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าต่อตราสินค้าผลิตภัณฑ์ความงามยี่ห้อลังโคม (LANCOME)", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5, 3 - 4 กรกฎาคม 2015, อ.เมือง เพชรบุรี ประเทศไทย
2015 exอลิษา โฆษิตพล, inนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสาเร็จรู ตรายูนิโคล่ (Uniqlo) ในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5, 3 - 4 กรกฎาคม 2015, อ.เมือง เพชรบุรี ประเทศไทย
2015 exจรูญศักด์ิ ชัยประสิทธิ์จินดา, inดร.อริชัย รักธรรม, อาจารย์, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 3 ตณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์ , 23 - 24 พฤษภาคม 2015, จัตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exวิภารัตน์ โคตรชมภู, exสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวัดคุณค่าตราสินค้า บริษัท ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จากัด ของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 3 ตณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์, 23 - 24 พฤษภาคม 2015, จัตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exวินิตา วงศ์นันตา, exเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของกลุ่มอ้างอิงและการลดความเสี่ยงที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการศัลยกรรมเสริมความงามของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 2 คณะบริหารูรกิจ ม.เกษตรศาสตร์, 25 - 26 เมษายน 2014, ัจัตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exอ้อมดาว พิลาดา, exสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ทัศนคติ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในอาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 2 คณะบริหารูรกิจ ม.เกษตรศาสตร์, 25 - 26 เมษายน 2014, จัตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exสตรีรัตน์ มณทอง, exสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT 009 กรณีศึกษาของบริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์, 25 - 27 เมษายน 2014, จัตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exชัยกร ปิยะนุกูล, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ภาพลักษณ์ ที่มีผลต่อคุณค่าตราสินค้าของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์", ประชุมวิชาการ การบริหารและการจัดการ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 6 กุมภาพันธ์ 2014, ประชาชื่น กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exทรงภพ เวชกุล, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สิ่งกระตุ้นทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออาคารชุดในกรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 1 คณะบริหารูรกิจ ม.เกษตรศาสตร์, 21 - 22 เมษายน 2013, จัตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exพิชญ์สินี ตะพานวงศ์, inดร.ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะในความเป็นจริงและการรับรู้ความเสี่ยงของการออมด้วยการลงทุน", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 1 คณะบริหารูรกิจ ม.เกษตรศาสตร์, 21 - 22 เมษายน 2013, จัตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exสิริกร เลิศทหาร, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน เขตพระนครศรีอยุธยา 2", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 1 คณะบริหารูรกิจ ม.เกษตรศาสตร์, 21 - 22 เมษายน 2013, จัตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exสลิลทิพย์ เดชะศิริประภา, exสมฤดี ศรีจรรยา, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตัดสินใจและพฤติกรรมในการซื้อสินค้าทางอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 1 คณะบริหารูรกิจ ม.เกษตรศาสตร์, 21 - 22 เมษายน 2013, จัคุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exวิลาสินี จันทร์ปรุง, exสมฤดี ศรีจรรยา, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการท่องเที่ยวต่อแนวคิดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (7 กรีน) ของนักท่องเที่ยวชาวกรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 1 คณะบริหารูรกิจ ม.เกษตรศาสตร์, 21 - 22 เมษายน 2013, จัตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exกุมภ์ พิริยะจิตตะ, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลในมุมมองการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลและความพึงพอใจต่อโรงพยาบาลรามาธิบดี", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 3, 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2013, อ.เมือง พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2012 exณัฐพงศ์ พลับทอง, inดร.นาวิน มีนะกรรณ, อาจารย์, inดร.ทรงพร หาญสันติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวัดคุณค่าตราสินค้าและความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีผลต่อปัจจัยการตอบสนองทางการตลาดของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50, 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, ลาดยาว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย