Conference

Article
การศึกษาย้อนหลังภาวะไส้เลื่อนกระบังลมในสุนัขและแมว
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

กลไกการทำงานการสื่อสารระหว่างหลอดเลือด ด้วยสารอะดีโนซีน และความผิดปกติภายหลังการเกิดหลอดเลือดอุดตัน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การศึกษาย้อนหลังภาวะไส้เลื่อนกระบังลมในสุนัขและแมว ,30 ม.ค. 2006 - 2 ก.พ. 2006