กลไกการทำงานการสื่อสารระหว่างหลอดเลือด ด้วยสารอะดีโนซีน และความผิดปกติภายหลังการเกิดหลอดเลือดอุดตัน

Publish Year International Journal 3
2006 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, exRivers, RJ, "Vulnerability of conducted vasomotor response to ischemia-reperfusion injury", CIRCULATION, ปีที่ 114, ฉบับที่ 18, ตุลาคม 2006, หน้า 77-77
2006 exRungseesantivanon, S, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, exPatumraj, S, "Protein kinase C inhibition and vitamin C supplementation can improve endothelial dysfunction of mesenteric arterioles in streptozotocin induced diabetic rats", JOURNAL OF VASCULAR RESEARCH, ปีที่ 43, กันยายน 2006, หน้า 32-32
2005 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, "Remote arteriolar dilations caused by methacholine: A role for CGRP sensory nerves?", American Journal of Physiology - Heart and Circulatory Physiology, ปีที่ 289, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2005, หน้า 0-0
Publish Year National Journal 4
2010 exสุจิตรา พิเศษไพศาล, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, "ปัญหาการตีบใต้ลิ้นหัวใจเอออร์ติคในสุนัขพันธุ์ไทย", วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 51-62
2007 inนางสาวสิริรัตน์ นิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชีวิตา กาญจนเสริม, exณัฐา จริยภมรกุร, exนภาภรณ์ นำสุวรรณกิจกุล, exศศิภา แก้วประเสริฐ, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์บรรเทาปวดของ carprofen phenylbutazone และ tolfenamic acid ในสุนัขเพศเมียที่ได้รับการผ่าตัดทำหมัน", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2007, หน้า 18-27
2007 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, exชัยยงค์ สุนทรภิษัช, exปนัดดา อมรรุ่งโรจน์, exวิจิตร สุทธิประภา, exทศพล กนกนุวัตร์, inดร.ธานีรัตน์ สานติวัตร, รองศาสตราจารย์, exเสงี่ยม พูศักดิ์ศรีกิจ, "การแก้ไขความผิดปกติของการสบฟันไขว้ด้านหน้าในสุนัขด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2007, หน้า 9-17
2007 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอลัน โควาเซวิก, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inนางอมรรัตน์ ศาสตรวาหา, รองศาสตราจารย์, "รายงานสัตว์ป่วย: ศัลยกรรมตัดเนื้องอกอะดีโนคาซิโนม่าในปอดสุนัข", สัตวแพทยสาร, ปีที่ 58, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2007, หน้า 73-81
Publish Year National Conference 4
2006 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาย้อนหลังภาวะไส้เลื่อนกระบังลมในสุนัขและแมว", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายชัยกร ฐิติญาณพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.เจดีย์ เต็มวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รายงานสัตว์ป่วย: ภาวะกระดูกสะบ้าเคลื่อนตั้งแต่กำเนิดในแมว", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, "โปรแกรมวิเคราะห์ก๊าซในเลือดทางสัตวแพทย์", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 31, 2 - 4 พฤศจิกายน 2005
2005 inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบชนิดเนื้องอกอัณฑะในสุนัขที่มีอัณฑะปกติและอัณฑะทองแดง", การประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 31, 2 - 4 พฤศจิกายน 2005