Conference

การประนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 18
ชาติ
9 - 11 มกราคม 2019
อ.ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การตรวจคัดกรองโมเลกุลขนาดเล็กที่ยับยั้งโปรติเอสหลัก (3CLpro) ของไวรัสโคโรนาในแมวโดยใช้แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ : การพัฒนาชีวภัณฑ์ในการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในสัตว์ (2562) แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.),1 ต.ค. 2019 - 30 ก.ย. 2022
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508596 ชื่อวิชา Selected Topics in Veterinary Microbiology,2 ธ.ค. 2019 - 30 พ.ค. 2020