Conference

Article
การแครกกิ้งน้ำมันกลั่นหนักโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา TiO2/ZrO2 และSO42-/TiO2/HZSM-5
Conference
การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162785122)
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-