การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันจากการไพโรไลซิสทะลายปาล์มเปล่าด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา NiMo/ZrO2-TiO2

Publish Year International Conference 1
2017 exนางสาววรดาณ์ มูลศรีแก้ว, inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, "Hydrodeoxygenation of Bio-oil over NiMo/Al2O3 and CeO2, ZrO2 and TiO2 Additives", The 13th Asian Congress on Biotechnology Bioinnovation and Bioeconomy 2017, 23 - 27 กรกฎาคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2019 exนางสาวจินต์จุฑานันท์ ฐิตินันท์เมือง, exนางสาวเกวลี จอร์โอ, inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงคุณภาพถ่านชาร์จากทะลายปาล์มน้ำมันเปล่าด้วยกระบวนการทอรีแฟคชันโดยใช้เศษพลาสติกพอลิพรอพิลีน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนายณปภัช ดลสิริฤทธิกุล, exนางสาววัชราพรรณ วัฒนสมบัติ, inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, "การแครกกิ้งน้ำมันกลั่นหนักโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา TiO2/ZrO2 และSO42-/TiO2/HZSM-5", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนายอาคเนย์ ประวัติยากูร, exนายฐานิสร หมีปาน, inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันชีวมวล: ผลของตัวเร่งปฏิกิริยา Ni2P/SiO2, Fe/SiO2 และ TiO2/SiO2 ต่อปริมาณฟีนอลในน้ำมันชีวมวล", The 27th National Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference 2017 (TIChE 2017), 18 - 20 ตุลาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนูร์รีซัน โตะฮิเล, inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันจากการไพโรไลซิสทะลายปาล์มเปล่าด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา NiMo/ZrO2-TiO2", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8 มิถุนายน 2016, พิษณุโลก ประเทศไทย