Conference

Article
ปัจจัยทางการตลาดและคุณค่าตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าในร้านค้าปลีกสมัยใหม่ดูโฮมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 SDNC2018
Class
ชาติ
Date
31 กรกฎาคม 2018
Location
ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-