Conference

Article
อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการจองห้องพักผ่าน Airbnb ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
Conference
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11
Class
ชาติ
Date
14 กรกฎาคม 2018
Location
บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-