Conference

Article
การเปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบของผลผลิตในประชากรปาล์มน้ามันชนิดดูรา
Conference
การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 "พืชสวนไทย ปลอดภัย มั่งคั่ง และยั่งยืน"โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า, หาดใหญ่, สงขลา
Class
ชาติ
Date
9 - 12 พฤศจิกายน 2016
Location
สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-