Conference

Article
ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยสาบเสือในการควบคุมตัวเต็มวัยด้วงงวงข้าวโพดและมอดแป้ง
Conference
การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 13
Class
ชาติ
Date
21 - 23 พฤศจิกายน 2017
Location
เมืองตรัง ตรัง ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-