Conference

Article
ผลของสารจากธรรมชาติและกรดอินทรีย์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Bipolaris oryzae สาเหตุโรคใบจุดสีน้าตาลของข้าว
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162784262)
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม 2018
Location
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-