Conference

Article
การลดความเค้นหนาแน่นของแผ่นกึ่งอนันต์มีรูวงกลมเดียวอยู่ใกล้ขอบภายใต้ภาระดึงโดยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-