Conference

Article
ผลของโปรแกรมกิจกรรมทางกายที่มีต่อสถานะโภชนาการและสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุไทยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Conference
22nd Annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE "SPORT SCIENCE IN A METROPOLITAN AREA" (ISBN: 9783981841404)
Class
นานาชาติ
Date
5 - 8 กรกฎาคม 2017
Location
Essen, Dortmund สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
DOI
"-"
Related Link
-