Person Image

  Education

  • ศศ.ด. (พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2553
  • ศศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542
  • ศศ.บ.(ศึกษาศาสตร์ -พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2532

  Expertise Cloud

  adolescenceAgingCardio-metabolic ComorbiditiesElastic Band and Nine Square Exercise Programexercise programmeFootballHealthHealth-related Physical FitnessKasetsart University StudentsNine Matrices ExerciseNine Matrix ExerciseNutritionObese ChildrenOlder adultsPhysical Activity ProgramPhysical FitnessThai Agingการจัดกิจกรรมทางกายและโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุการทำงานของร่างกายการทำงานของสมองการประเมินสมรรถภาพทางกายและการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายการพัฒนาความแข็งแรง และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อการออกกำลังกายเกณฑ์การประเมินเกณฑ์การให้คะแนนเกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพตารางเก้าช่องตารางเก้าช่องแบบประยุกต์ทักษะกีฬามวยปล้ำทักษะดาบสองมือนักเรียนโรงเรียนกีฬานักเรียนวัยรุ่นตอนปลายนักศึกษาสถาบันการพลศึกษานิสิต มก.นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษ๖รศาสตร์ประชากรวัยทำงานโปรแกรมการออกกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวโปรแกรมการออกกำลังกายโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยยางยืดกับการยืดเหยียดผู้สูงอายุผู้สูงอายุพฤฒพลังยางยืดรูปแบบการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายสถาบันการพลศึกษาสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสุขภาพ

  Interest

  การประเมินสมรรถภาพทางกายและการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย, การจัดกิจกรรมทางกายและโปรแกรมการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 17 เรื่อง (เชิงวิชาการ 16 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก