Conference

Article
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สปาจากสมุนไพรไทย
Conference
การประชุมทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยทักษิณ, สงขลา, 2-5 พฤษภาคม 2560.
Class
ชาติ
Date
2 - 5 พฤษภาคม 2017
Location
สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-