Conference

การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162783678)
ชาติ
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

โครงการถอดบทเรียนองค์ความรู้เรื่องปุ๋ยสั่งตัด เพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการการพัฒนาการการเกษตรไทยสู่ระบบอัจฉริยะฯ โครงการเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดสำหรับข้าวในทุ่งรังสิต คก.6 แหล่งทุน :วช.,29 ก.ย. 2016 - 25 พ.ค. 2018