โครงการถอดบทเรียนองค์ความรู้เรื่องปุ๋ยสั่งตัด เพื่อการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ และอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

Publish Year National Conference 6
2018 exอุดร หลำสวัสดิ์, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, exอัครินทร์ ขจรกุลวณิชย์, exชาต ธรรมรักขิต, exณภัทร ฮวยแหยม, exเพ็ญนภา ภวะวิจารณ์, "การพัฒนาคลินิกดินบางน้ำเปรี้ยวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 23 - 24 พฤษภาคม 2018, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exอัครินทร์ ขจรกุลวณิชย์, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, "การคำนวณความต้องการปุ๋ยสำหรับคลินิกดิน", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exวิชัย น้อยเสนา, exคำดี เพ็งแดง, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, "ผลผลิตข้าวและต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีของสมาชิกชาวนาในคลินิกดินยางตลาด", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, จคุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, "ห้องปฏิบัติการทางสังคมสาขาปฐพีศาสตร์", การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 2 - 4 กรกฎาคม 2015, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2014 exพิสุทธิพันธ์ กิตติชัยณรงค์, exสิริรักษ์ ชัยเชย, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, "ผลของการใช้เทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดต่อต้นทุนปุ๋ยเคมีของชาวนาในตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 11 - 12 กันยายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exโพยม ศรวิชัย, inดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม, อาจารย์, exอนุวัชร โพธินาม, exประทีป วีระพัฒนนิรันดร์, exทัศนีย์ อัตตะนันทน์, "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ "ปุ๋ยสั่งตัด" ในพื้นที่นาชลประทาน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 11 - 12 กันยายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย