Conference

Article
การปรับปรุงผังโรงงานเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ภายใต้ข้อมูลพยากรณ์ยอดขายที่ไม่แน่นอน กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก
Conference
การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการด าเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 8 ประจ าปี 2560
Class
ชาติ
Date
19 พฤษภาคม 2017
Location
สีสม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-