Conference

Article
การพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวต้านทานโรคไหม้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก
Conference
ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 17 (ISBN: 0001250485)
Class
ชาติ
Date
23 - 24 มกราคม 2017
Location
ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-